Algemene Spelvoorwaarden van Club Gold Casino

Laatste update 11 September 2015

LEEST U ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR HET VAKJE “IK GA AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN” AAN TE VINKEN EN OP “AANMAKEN” TE KLIKKEN, BEVESTIGT U DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, DE INHOUD ERVAN BEGRIJPT EN INSTEMT MET DE DAARIN GESTELDE VOORWAARDEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET EEN OF MEER VAN DEZE VOORWAARDEN DIENT U AF TE ZIEN VAN HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT. INDIEN U TWIJFELT OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN BIJ HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST DIENT U ZICH VOOR JURIDISCH ADVIES TE WENDEN TOT EEN JURIDISCH ADVISEUR IN UW JURISDICTIE. MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF ENIGE SOFTWARE DIE VIA DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN IS GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN VERTEGENWOORDIGEN DE GEHELE OVEREENKOMST TUSSEN U EN CLUB GOLD CASINO, EN VERVANGEN ALLE EERDERE OVEREENKOMSTEN EN AFSPRAKEN TUSSEN U EN CLUB GOLD CASINO. SCHENDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN LEIDEN TOT DE VOLGENDE DOOR CLUB GOLD CASINO NADER TE BEPALEN SANCTIES: BLOKKERING VAN UW ACCOUNT, VERBEURING VAN UW SPEELTEGOEDEN, EN/OF HET INSTELLEN VAN EEN JURIDISCHE PROCEDURE TEGEN U.

1. ALGEMEEN

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (“AV”) wordt verstaan onder “U” en “Uw” iedere persoon die gebruik maakt van de software (“Software”) op de website http://www.clubgoldcasino.com en/of enige andere website/s gerelateerd aan het Club Gold Casino merk (de “Website/s”).

1.2. Uw gebruik van de Website, of enige andere gerelateerde website, van de Software en van de spellen die worden aangeboden op de Website of op gerelateerde websites (de “Spellen”), wordt beheerst door deze AV. Deze AV vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen U en Club Gold Casino (het “Casino”) en worden van kracht zodra U het vakje “Ik ben ouder dan 18 jaar en heb hierbij de Algemene Spelvoorwaarden van Club Gold Casino gelezen en aanvaard” en op “Nu Registreren” hebt geklikt. Door het vakje ” Ik ben ouder dan 18 jaar en heb hierbij de Algemene Spelvoorwaarden van Club Gold Casino gelezen en aanvaard ” aan te vinken en op “Nu Registreren” te klikken, bevestigt U dat U de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, de inhoud ervan begrijpt en instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst.

1.3. Regels en informatie met betrekking tot de Spellen vindt U op de Website/s en maken integraal deel uit van deze AV.

1.4. Het Casino is gerechtigd deze AV aan te passen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke aanpassingen treden in werking vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd op de Website/s. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van de meest recente AV, als ook van de specifieke regels behorende bij ieder Spel waaraan U verkiest deel te nemen, iedere keer dat U speelt. Steeds wanneer de AV gewijzigd zijn verschijnt de publicatiedatum van deze wijziging bovenaan de AV op de Website/s, zodat U wijzigingen eenvoudig kunt nagaan.

1.5. Deze AV zijn openbaar gemaakt in het Engels en enkel vertaald in een aantal andere talen om u beter te kunnen informeren en voor uw gebruiksgemak. Bij een verschil in interpretatie van het bepaalde in een vertaling en de Engelse versie, zal de Engelse tekst leidend zijn.

1.6 Het Casino wordt beheerd door Palms Entertainment Group NV, een bedrijf dat op Curacao geregistreerd staat en een licentie heeft van de Regering van Curaçao voor het aanbieden van spellen met risico, sportgokken en wedden.

2. WETTELIJKE VEREISTEN

2.1. U dient ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben, dan wel de wettelijke minimumleeftijd van de plaats waar u de Website/s bekijkt te hebben bereikt om te mogen deelnemen aan de Spellen. Het Casino behoudt zich het recht voor U op ieder moment te kunnen verzoeken om bewijs van Uw leeftijd, om zich ervan te verzekeren dat de diensten van het Casino niet worden gebruikt door minderjarigen. Documenten welke worden geaccepteerd als bewijs van Uw leeftijd zijn een kopie van Uw paspoort, van een officiële identiteitskaart of rijbewijs.

2.2. Sommige jurisdicties hebben online gokken illegaal verklaard, terwijl andere jurisdicties helemaal geen regelgeving hebben op dit gebied. Het is niet de bedoeling dat het Casino wordt bezocht door een persoon in een jurisdictie waar online gokken illegaal is verklaard. De beschikbaarheid van de Website/s en/of het Casino dient niet te worden opgevat als een aanbod of uitnodiging om gebruik te maken van het Casino in enige jurisdictie waar dergelijk gebruik illegaal is verklaard. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid om vast te stellen of Uw gebruik van het Casino legaal is in de jurisdictie waar u verblijft of waarvan u inwoner bent.

2.3. Het Casino staat niet toe dat spelers die verblijven in Curacao, Polen, Singapore, Rusland, Cyprus, de VS, of een van de Territoria van de VS, Turkije, Nederland,  tegoeden storten op een Real Money account, noch dat zij spelen in de Real Money modus. Spelers die in deze landen verblijven mogen alleen spelen in de Play for Fun modus.

2.4. Werknemers, partners en adviseurs van het Casino, als ook hun familieleden (inclusief echtgenoten, partners, ouders, kinderen en broers en zussen) mogen de Website/s en de Software niet gebruiken, noch deelnemen aan de Spellen.

2.5. Met het gebruik van de Website/s en/of de Software en met Uw deelname aan de Spellen, bevestigt U dat U geen wetten overtreedt die van toepassing zijn op de plaats waar u de Website/s bekijkt of in het land waarvan u ingezetene bent.

2.6. Uw deelname aan de Spellen staat te Uwer eigen beoordeling en risico en geldt als bevestiging dat U de Website/s, de Software, de Spellen, of enig onderdeel ervan niet als onrechtvaardig of aanstootgevend hebt ervaren.

3. UW SPELERSACCOUNT

3.1. U kunt in het Casino of in de “Play for Fun” modus, of in de “Play for Real Money” modus spelen.

3.2. In de “Play for Fun” modus wordt niet met echt geld gespeeld. De tegoeden waarmee gespeeld wordt hebben geen echte waarde en zijn als zodanig niet inwisselbaar voor enige echte waarde. Het wordt spelers aangeraden om te beginnen met spelen in de “Play for Fun” modus en bekend te raken met het Casino, alvorens te gokken met echt geld.

3.3. In de Play for Real Money modus kunt U spelen met echt geld. Om te kunnen spelen in deze modus dient U zich eerst bij het Casino te registreren, een account te openen (het “Spelersaccount”) en met enige regelmaat geld te storten op Uw Spelersaccount door middel van een van de door het Casino geaccepteerde betalingsmethoden. Deze tegoeden zullen worden bijgeschreven op uw Spelersaccount zodra deze zijn ontvangen door het Casino, of door een aanbieder van betaaloplossingen door het Casino aangewezen om namens het Casino betalingen in ontvangst te nemen of te doen. Sommige betalingsmethoden die door het Casino worden geaccepteerd zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

3.4. Een Spelersaccount kan worden geopend door het invullen van het online registratieformulier op de Website/s en dit aan het Casino te versturen. Het Casino behoudt zich het recht voor om te weigeren een Spelersaccount te openen om welke reden dan ook, dit uitsluitend ter beoordeling van het Casino en zonder enige verplichting tot opgave van redenen voor dergelijke weigering.

3.5. U dient ervoor zorg te dragen dat alle verplichte informatie op het online registratieformulier is ingevuld, en U garandeert dat de opgegeven informatie correct, volledig en actueel is. Het Casino wil mogelijk Uw identiteit en de door U opgegeven informatie verifiëren op enig moment gedurende het registratieproces, wanneer u tegoeden van of naar uw Spelersaccount overboekt, of op enig ander door het Casino te bepalen moment, en kan U voor deze doeleinden verzoeken documenten aan te leveren ten bewijze van de door u opgegeven informatie, zoals een kopie van Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, energierekening, of enig ander geschikt bevonden document. Het Casino kan de controle van de gegevens zoals deze door U werden verstrekt uitbesteden aan een derde partij. Wanneer u nalaat de verzochte informatie of documenten te verstrekken binnen een naar redelijkheid aanvaardbare tijdsperiode, of wanneer de door u verstrekte informatie of documenten blijken vals of misleidend te zijn, dan kan uw Spelersaccount geblokkeerd of afgesloten worden.

3.6. Gedurende het registratieproces krijgt u een gebruikersnaam en zal u gevraagd worden een wachtwoord aan te maken om in te kunnen loggen op het Casino. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat U Uw gebruikersnaam en Uw wachtwoord te allen tijde op veilige en vertrouwelijke wijze bewaart, en dat U deze niet verstrekt aan derden. Het Casino is niet aansprakelijk voor misbruik van Uw Spelersaccount voortvloeiend uit ongeoorloofd gebruik van Uw gebruikersnaam en/of Uw wachtwoord door een derde.

3.7. Meerdere Spelersaccounts zijn niet toegestaan. Wanneer U probeert een tweede of meer accounts te openen, kan het Casino een, enkele of al Uw accounts blokkeren of sluiten, dit uitsluitend ter beoordeling van het Casino, of kan het Casino U toestaan slechts een account te behouden, waarop alle tegoeden, voor zover deze er zijn, van uw verschillende Spelersaccounts zullen worden samengevoegd. Het Casino is gerechtigd U hiervoor administratiekosten te berekenen ten belopen van 10% van het tegoed van ieder van de sluiten accounts, met een minimum van €200 per account. Wanneer U merkt dat U op enig moment per ongeluk meer dan een Spelersaccount heeft, dient U het Casino hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3.8. Uw Spelersaccount is uitsluitend voor Uw eigen gebruik en het is niet toegestaan Uw Spelersaccount namens iemand anders te gebruiken.

3.9. Het overboeken van tegoeden tussen Spelersaccounts is niet toegestaan. U mag geen tegoeden van Uw Spelersaccount overboeken naar andere spelers, of tegoeden van andere spelers ontvangen op Uw eigen Spelersaccount.

3.10. Er kunnen voorwaarden met betrekking tot minimum en maximum limieten van toepassing zijn op Uw Spelersaccount. Deze kunnen afhankelijk zijn van omstandigheden zoals Uw wijze van storten, Uw voorgeschiedenis bij het Casino en andere omstandigheden ter beoordeling van het Casino.

3.11. Het Casino accepteert stortingen in verschillende valuta, welke U kunt vinden op de Website, en U mag tegoeden op Uw Spelersaccount storten in elk van deze geaccepteerde valuta. Tegoeden die door het Casino worden ontvangen in andere valuta dan Euro worden al dan niet omgezet in Euro tegen de actuele wisselkoers op de dag van ontvangst, dit uitsluitend ter beoordeling van het Casino. Verliezen ten gevolge van dergelijke omzetting komt voor Uw rekening. U mag te allen tijde tegoeden aan Uw Spelersaccount onttrekken. Deze tegoeden zullen aan U worden teruggeboekt met een van de beschikbare betalingsmethoden en in een van de op de Website toegestane valuta voor het opnemen van tegoeden. Het Casino behoudt zich het recht voor dezelfde betalingsmethode te gebruiken voor het overboeken van tegoeden van Uw Spelersaccount naar U als U heeft gebruikt om op Uw Spelersaccount te storten. Wanneer U verzoekt om een opname in een valuta anders dan Euro, terwijl het tegoed op Uw Spelersaccount in Euro is, dan zal het equivalent van dit bedrag in Euro van Uw Spelersaccount worden afgeboekt tegen de op de dag van opname geldende wisselkoers.

3.12. Afhankelijk van de betalingsmethode die U kiest voor het overboeken van tegoeden van of naar Uw Spelersaccount, kunnen U transactiekosten worden berekend. De kosten behorende bij de verschillende betalingsmethoden kunt U vinden in het “Kassa” gedeelte van het Casino. Het is mogelijk dat Uw eigen bank of financiële instelling U extra kosten berekent bovenop de kosten weergegeven in het “Kassa” gedeelte van het Casino.

3.13. Over de tegoeden in Uw Spelersaccount wordt geen rente betaald, en deze tegoeden zijn niet verzekerd door enige wettelijke instelling.

3.14. U mag slechts deelnemen aan enig Spel wanneer U over voldoende tegoed beschikt in Uw Spelersaccount. Het Casino staat U onder geen enkele omstandigheid toe aan enig Spel deel te nemen op krediet.

3.15. Wanneer de uitkomst van een Spel waaraan U deelneemt vast is komen te staan, wordt Uw winst bijgeschreven op Uw Spelersaccount.

3.16. Winst die niet aan U toebehoort en die per abuis op Uw Spelersaccount is bijgeschreven, door een technische of menselijke fout of anderszins, blijft eigendom van het Casino en zal worden teruggeboekt van Uw Spelersaccount zodra de fout bekend is bij het Casino. U bent verplicht het Casino onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer er tegoeden abusievelijk op Uw Spelersaccount worden bijgeschreven. Wanneer U dergelijke tegoeden heeft opgenomen voordat het Casino op de hoogte was van de fout, dan bent U dit bedrag verschuldigd aan het Casino tegen 20% rente per jaar, onder voorbehoud van alle overige rechtsmiddelen die het Casino ter beschikking staan.

3.17. Wanneer U een overboeking van tegoeden naar Uw Spelersaccount met een creditcard of bankpas of enige andere betaalmethode ongedaan probeert te maken, of op enige andere manier een overboeking naar uw Spelersaccount aanvecht, heeft het Casino het recht onmiddellijk alle naar U overgemaakte tegoeden op te eisen en al Uw winsten ongeldig te verklaren.

3.18. U bent gerechtigd om op ieder moment ieder beschikbaar bedrag van Uw Spelersaccount op te nemen, zulks onderhevig aan eventuele overboekingskosten en voorwaarden met betrekking tot winsten en/of bonussen, zoals weergegeven op de Website/s, door het Casino via het Casino in kennis te stellen van deze opname. Slechts verzoeken tot opname via de Website/s zullen door het Casino worden geaccepteerd. Het is niet mogelijk een dergelijk verzoek tot opname te doen per telefoon, e-mail of enig ander communicatiemiddel. Het Casino behoudt zich het recht voor additionele verificatieprocedures toe te passen met betrekking tot ieder verzoek tot opname. Om veiligheidsredenen is het maximale bedrag dat van Uw Spelersaccount kan worden opgenomen €5.000 (inclusief winsten) per kalendermaand, tenzij eerdere afspraken voor een groter bedrag met het casino zijn overeengekomen.

3.19. U kunt op ieder moment het Casino verzoeken Uw Spelersaccount te sluiten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal het Casino het bedrag dat U in Uw Spelersaccount ter beschikking staat aan U overmaken, zulks onderhevig aan eventuele overboekingskosten en voorwaarden met betrekking tot winsten en/of bonussen, zoals weergegeven op de Website/s, en met een maximum van het maandelijks maximaal op te nemen bedrag zoals in Paragraaf 3.18 weergegeven. Het staat uitsluitend ter beoordeling van het Casino op welke wijze Uw tegoeden aan U worden overgeboekt na het sluiten van Uw Spelersaccount.

3.20. Het Casino behoudt zich het recht voor Uw Spelersaccount op ieder moment te sluiten zonder voorafgaande aankondiging, en U het aan U ter beschikking staande bedrag op Uw Spelersaccount terug te storten, zulks onderhevig aan eventuele overboekingskosten, dit uitsluitend ter beoordeling van het Casino en zonder enige verplichting tot opgave van redenen voor deze beslissing.

3.21. U er mag op ieder moment en voor elke periode voor kiezen om het Uzelf niet toe te staan aan enig Spel in de “Play for Real Money” modus deel te nemen door contact op te nemen met de Klantenservice. In dat geval heeft U gedurende deze periode van zelf-uitsluiting geen toegang tot Uw Spelersaccount.

3.22. U kunt ervoor kiezen een maximum in te stellen voor de verliezen die U kunt lijden in het Casino door contact op te nemen met de Klantenservice. Een dergelijke limiet blokkeert eventuele verdere stortingen op Uw Spelersaccount op het moment dat het verschil tussen de stortingen op Uw Spelersaccount en opnames van Uw Spelersaccount Uw maximum heeft bereikt in de vastgestelde periode.

3.23. Ieder Spelersaccount waarop tegoeden staan en dat gedurende een periode van 6 maanden niet wordt geopend zal worden beschouwd als inactief.

3.24. Ieder Spelersaccount waarop tegoeden staan en dat gedurende een periode van 24 maanden niet wordt geopend zal worden beschouwd als slapend. Als het Casino er niet in slaagt contact met U op te nemen in de periode tussen het inactief worden en het slapend worden van Uw Spelersaccount, heeft het Casino het recht Uw Spelersaccount te sluiten en de tegoeden te doneren aan een goede doeleninstelling of op enige andere door het Casino te bepalen wijze aan te wenden.

3.25. Het Casino voorziet in klantenservice aan haar spelers middels telefoon, email en online chat. Alle contactgegevens staan weergegeven op de Website/s. Het Casino heeft als doel om alle vragen binnen 12 uur te beantwoorden.

4. SPELVOORWAARDEN, BONUSSEN

4.1. U zult de Website/s of de Software niet gebruiken, noch deelnemen aan een van de Spellen, tenzij U ten minste de leeftijd van 18 jaar hebt of de wettelijke minimumleeftijd op de plaats waar U de Website/s bekijkt om deel te kunnen nemen aan de Spellen.

4.2. U zult de Website of de Software niet gebruiken, noch deelnemen aan de Spellen in de “Play for Real Money” modus wanneer u zich bevindt in of inwoner bent van een van de Beperkte Gebieden. Wanneer u zich bevindt in of inwoner bent van een Beperkt Gebied, kunt U alleen spelen in de “Play for Fun” modus.

4.3. U zult te allen tijde hoffelijk zijn tegen Uw medespelers, de Casinostaf en in online chatruimtes, en U zult geen aanstootgevende, onbeleefde of beledigende opmerkingen maken met betrekking tot het Casino, diens staf, partners of spelers. Onbehoorlijk gedrag van Uw kant dat onder de aandacht van het Casino komt, kan leiden tot het blokkeren of het sluiten van Uw Spelersaccount.

4.4. U zult de Website/s en de Software slechts voor uw plezier gebruiken en slechts voor Uw plezier deelnemen aan de Spellen, en Uw gebruik van de diensten van het Casino zal niet worden ingegeven door enig ander doel, financieel of anderszins.

4.5. De Software is eigendom van het Casino of van derden is wordt beschermd door internationaal auteursrecht en/of door andere intellectuele eigendomswetten. U mag de Software alleen gebruiken voor Uw eigen plezier in overeenstemming met deze AV en met alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en bepalingen.

4.6. U zult zich onthouden van enige frauduleuze, heimelijke of andere onwettelijke activiteiten met betrekking tot Uw deelname aan de Spellen en U zult geen gebruik maken van geautomatiseerde spelers of enige kunstmatige intelligentie toepassing of andere software-ondersteunde methoden of technieken of hardware apparaten ontworpen om de uitkomst van de Spellen te beïnvloeden of te veranderen voor Uw financieel gewin of om U een oneerlijk voordeel boven Uw medespelers of het Casino te geven. Het Casino zal actie ondernemen om het gebruik van dergelijke methoden op te sporen en te voorkomen, en behoudt zich het recht voor om Uw Spelersaccount te blokkeren of te sluiten en/of uw winsten geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren bij verdenking van dergelijk gedrag.

4.7. U zult de Website geen schade toebrengen door het opzettelijk of nalatig inbrengen van virussen, trojans, worms of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is. U zult niet trachten op ongeoorloofde wijze toegang te krijgen tot de Website, tot de servers waarop de Website of de Spellen zijn opgeslagen of enige andere server, computer of database verbonden met de Website. U zult geen “denial-of-service” aanval uitvoeren of organiseren tegen de Website. Dergelijke acties van Uw kant zijn mogelijk een strafrechtelijk delict en zullen door het Casino worden aangegeven bij de daartoe geëigende wettelijke gezagsorgaan, aan wie Uw identiteit zal worden bekendgemaakt en met wie het Casino volledig zal medewerken bij de uitvoering van een onderzoek. Het Casino heeft het recht om Uw Spelersaccount te blokkeren of te sluiten wanneer het Uw betrokkenheid bij dergelijke acties vermoedt.

4.8. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor alle noodzakelijke computerapparatuur, telecommunicatievoorzieningen en internettoegangsservice, alsmede het onderhoud daarvan, om toegang te kunnen krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Website/s en de Software en deel te kunnen nemen aan de Spellen. Het Casino is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor enig verlies door U geleden veroorzaakt door het internet en/of door enige leverancier van telecommunicatievoorzieningen die U gebruikt om toegang te krijgen tot de Website/s, om de Software te gebruiken en/of om deel te nemen aan de Spellen.

4.9. Alle informatie die U op enig moment aan het Casino verstrekt is correct, volledig en actueel, en U bent verplicht het Casino op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en zult steeds de meest actuele gegevens aanleveren.

4.10. U bent zich volledig bewust van het risico dat U de tegoeden gestort op Uw Spelersaccount kunt verliezen ten gevolge van deelname aan de Spellen.

4.11. U erkent en aanvaardt dat de “random number generator” van het Casino de uitkomst van de Spellen bepaalt en U accepteert een dergelijke uitkomst. U accepteert bovendien dat in het uitzonderlijke geval dat de uitkomst die in de Software verschijnt en de uitkomst die op de server waarop de Spellen zijn opgeslagen (de “Spelserver”) verschijnt niet met elkaar overeenkomen, de uitkomst op de Spelserver de doorslag geeft, en U erkent en aanvaardt dat de gegevensbestanden van het Casino van doorslaggevende betekenis zijn bij de vaststelling van de voorwaarden en omstandigheden bij Uw deelname aan de Spellen. Geen enkele uitkomst van enig Spel mag door U worden betwist na het verstrijken van een periode van 72 uur vanaf het moment dat de uitkomst bekend is.

4.12. U zult geen tegoeden op Uw Spelersaccount storten die zijn verkregen uit illegale activiteiten of bronnen. Om tegoeden op Uw Spelersaccount te storten en/of ervan op te nemen zult U alleen credit cards en/of andere financiële middelen gebruiken die rechtmatig aan u toebehoren. Het Casino zal verdachte transacties aangeven bij de anti-witwasinstanties en/of andere autoriteiten, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

4.13. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid de winsten die U ontvangt van het Casino op te geven bij de belastingautoriteiten en eventuele verschuldigde belastingen te betalen. Het Casino is niet in staat U te adviseren aangaande Uw belastingplichtigheid of juridische zaken.

4.14. U zult de Website/s of de Software niet gebruiken, noch deelnemen aan de Spellen als U kunt worden beschouwd als compulsieve gokker.

4.15. Bonussen zijn beperkt tot één bonus per persoon, gezin, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, computer, IP adres en bankpas of credit card.

4.16. Per storting op Uw Spelersaccount is slechts één bonus toegestaan. Wanneer U ervoor kiest om te spelen op progressieve jackpot spellen met bonusgelden dan dient U er rekening mee te houden dat U aan een hogere inzetvereiste moet voldoen, zoals omschreven stond ten tijde dat U Uw bonus accepteerde. Bonussen die U ontvangt zonder dat U hiervoor enige storting hoeft te doen voor het ontvangen van deze gelden (“No Deposit Bonus” of “Gratis Chips”) kunnen niet worden gebruikt voor het spelen op progressieve jackpot spellen en het maximale winstbedrag dat kan worden opgenomen in relatie tot dergelijke bonussen zal het bedrag van €50 niet overschrijden (of het bedrag in de valuta van Uw Spelersaccount gelijk aan het EUR bedrag.) Het gebruik van "no deposit" of "free chip" bonussen achtereenvolgens is niet toegestaan. Eventuele winsten, die verkregen zijn van gratis geld bonussen, die achtereenvolgens waren gebruikt, zijn niet uitbetaalbaar en zullen worden vervalt uit de rekening van de speler. De beschikbaarheid van dergelijke bonussen construeert niet een uitnodiging en het gebruik van dergelijke bonussen moet in overeenstemming zijn met De Club Gold Casino Bonus Voorwaarden.

4.17. U komt slechts in aanmerking voor bonussen wanneer U in de “Play for Real Money” modus speelt. U komt niet in aanmerking voor bonussen wanneer U in de “Play for Fun” modus speelt.

4.18. Het Casino behoudt zich het recht voor om bonussen die aan U werden toegekend in te houden, wanneer dergelijke bonussen niet binnen 3 maanden vanaf het moment dat deze aan U werden toegekend zijn gebruikt.

4.19. Het Casino behoudt zich het recht voor iedere bonus, promotie of speciale aanbieding in te kunnen trekken op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging.

4.20. U gaat akkoord en accepteert dat de Software misbruikt kan worden door spelers die de intentie hebben om een oneerlijk voordeel te krijgen over het Casino en/of in relatie tot een promotionele aanbieding, ondanks het gebruik van beveiligingselementen welke in de Softwaree zijn verwerkt en ontworpen zijn om dergelijk misbruik tegen te gaan. In het geval dat dergelijk misbruik wordt gesignaleerd of er verdenking bestaat over dergelijk misbruik, behoudt het Casino het recht om bijzondere voorwaarden in relatie tot enige toegewezen bonussen te handhaven en U wordt geacht binnen de grenzen van redelijkheid te blijven en U te weerhouden van het gebruik van speltactieken welke bedoeld zijn voor misbruik van de voorwaarden van deze bonus.

4.21. Mocht het Casino bemerken dat U opzettelijk handelingen verricht welke bedoeld zijn voor het verkrijgen van een financieel voordeel uit een bonus of promotionele aanbieding die U geaccepteerd heeft, zullen Uw acties worden beschouwd als breuk van deze Algemene Spelvoorwaarden.

4.22. In het geval dat U inzetten plaatst welke geen of minimale opbrengst hebben met als enig doel het voltooien van de inzetvereisten aangaande een bonus of promotionele aanbieding die U geaccepteerd heeft met minimale winst of verlies verwachting, zult U worden beschouwd als een voordeel speler. In dit geval heeft het Casino het recht om de toegewezen bonus en winsten uit deze bonus te annuleren en gelden te houden welke U tijdens Uw spel hebt verloren. Inzetten welke duidelijk worden geplaatst voor het krijgen van een hoog wedvolume met minimale verwachting zullen worden gezien als misbruik van de voorwaarden van de bonus aanbieding.

4.23. Indien U, na het accepteren van een bonus, een enkele inzet plaatsen waarbij u 20% of meer van enig gestort bedrag voordat het bedrag van Uw storting teminste 10 maal ingezet is, met als doel het drastisch verhogen van Uw Speleraccount saldo, zult U worden gemarkeerd als hoog risico speler en zullen Uw gokactiviteiten worden gecontroleerd op verandering in inzetwaarde. Als hoog risico spelers zult U niet automatisch worden beschouwd als voordeel speler maar valt U wel onder een hogere graad van controle.

4.24. Indien U een serie inzetten plaatst van hoge waarde na het accepteren van een bonus met als enig doel het snel verhogen van Uw Speleraccount Saldo en vervolgens drastisch de waarde van Uw volgende inzetten met 50% of meer verlagen met uitblijven van een redelijke verlaging van Uw Speleraccount saldo, dan zult uw worden geclassificeerd voor gebruik van onnatuurlijke en voordeel zoekende inzetpatronen. In een dergelijk geval behoudt het Casino het recht om dergelijk gokgedrag een inbreuk op deze AV te beschouwen. Het Casino raadt dergelijke spelpatronen ten zeerste af.

4.25. Wanneer U wordt verdacht van het hanteren van een spelstrategie na het aanvaarden van een bonus waarbij U een serie hoge waarde inzetten plaatst op enig spel met een inzetbijdrage van minder dan 30% en vervolgens inzetten plaatst van lagere waarde dan Uw gemiddeld inzetbedrag op enig spel met een hogere inzetbijdrage, dan bent U in overtreding van de bonus voorwaarden en deze AV. In dit geval behoudt het Casino het recht om de toegewezen bonus en winsten uit deze bonus te annuleren en verloren gelden aan het Casino te behouden.

5. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1. U stemt in met de verwerking van al Uw persoonlijke gegevens door het Casino en met het opnemen van alle telefoongesprekken, berichtgevingen en details van transacties die U uitvoert met het Casino zodat U toegang kunt krijgen tot en gebruik kunt maken van de Website/s en de Software, en deel kunt nemen aan de Spellen.

5.2. Het Casino zal Uw persoonlijke informatie slechts gebruiken om U toegang te verschaffen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Website/s en de Software en deel te kunnen laten nemen aan de Spellen, alsmede om verificatieprocedures te kunnen uitvoeren en werkzaamheden verwant aan deze toepassingen.

5.3. Het Casino zal Uw persoonlijke informatie beschermen en Uw privacy respecteren conform de toepasselijke wetgeving. Het Casino zal Uw persoonlijke informatie niet openbaar maken aan een derde partij, tenzij een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om Uw verzoeken of verificatieprocedures te kunnen uitvoeren. Het Casino kan Uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer het daartoe verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving. Het Casino kan ook verplicht zijn Uw persoonlijke informatie vrij te geven aan zakelijke partners of geassocieerde organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden binnen het Casino. U stemt in met dergelijke openbaarmaking.

5.4. Het Casino en/of diens zakelijke partners en/of geassocieerde organisaties kunnen het noodzakelijk achten Uw persoonlijke informatie over te zetten van de ene jurisdictie naar een andere om U meer efficiënte service te kunnen verlenen. U stemt in met een dergelijke overzetting van Uw persoonlijke informatie.

5.5. Het Casino kan verplicht zijn om Uw persoonlijke informatie vrij te geven aan partijen zoals fraude opsporingsorganisaties, kredietbeoordelingsinstanties en anti-witwasorganisaties, voor verificatiedoeleinden en/of om transacties van en naar Uw Spelersaccount te bewerkstelligen. U stemt in met al dit soort openbaarmakingen.

5.6. Om Uw spelplezier te vergroten, verzamelt het Casino kleine hoeveelheden informatie uit Uw browser, hetgeen gewoonlijk een “cookie” wordt genoemd. U kunt cookies uitschakelen in Uw browser als U dit wilt, maar dient zich te realiseren dat dit Uw gebruik van de Website/s en/of de Software en/of Uw deelname aan de Spellen kan beperken.

5.7. Het Casino kan zo nu en dan Uw contactgegevens gebruiken om U te informeren over acties en/of veranderingen op de Website/s en/of in de Spellen. U kunt er op ieder moment voor kiezen dergelijke berichtgeving van het Casino niet te willen ontvangen. U kunt vervolgens op ieder moment aangeven dergelijke berichtgeving weer te willen ontvangen.

5.8. Het Casino behoudt zich het recht voor de gebruikersnaam, de voornaam, het land van herkomst en de winst van alle winnaars openbaar te maken voor promotiedoeleinden.

5.9. U heeft het recht om op ieder moment het Casino te verzoeken U alle persoonlijke informatie te verstrekken die door het Casino met betrekking tot Uw persoon wordt bewaard.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. U begeeft zich op de Website/s, maakt gebruik van de Software en neemt deel aan de Spellen op Uw eigen risico. Het Casino geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend. Onverminderd de algemene formulering van deze bepaling, garandeert het Casino met name niet dat de Website/s en/of de Software en/of de Spellen vrij zijn van bugs en fouten, of geschikt zijn voor hun doel, of dat de Website/s en/of de Software en/of de Spellen te allen tijde toegankelijk zijn zonder onderbrekingen.

6.2. Noch het Casino, noch diens functionarissen, werknemers of partners kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade, direct of indirect, incidenteel of anderszins, ontstaan ten gevolge van Uw gebruik van de Website/s en/of de Software en/of Uw deelname aan de Spellen.

6.3. In het geval van een systeemstoring in het Casino zijn alle weddenschappen nietig. Terugbetalingen worden slechts gedaan ter exclusieve beoordeling van het Casino.

6.4. Het Casino is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die worden geacht of beweerd te zijn ontstaan door of in verband met Uw gebruik van de Website/s of de Software of Uw deelname aan de Spellen, daartoe begrepen maar niet beperkt tot, betrekking hebbende op vertragingen of onderbrekingen in de werking of verzending, verlies of beschadiging van data, communicatie- of verbindingsfouten, misbruik van de Website/s of de content door enig persoon, of enige fout of omissie in de content van de Website/s of de Software.

6.5. U stemt volledig in met schadeloosstelling en vrijwaring van risico van het Casino, diens functionarissen, werknemers en partners met betrekking tot alle kosten, verliezen, schades, claims en aansprakelijkheden hoe dan ook veroorzaakt, die kunnen ontstaan ten gevolge van Uw gebruik van de Website/s en/of de Software en/of Uw deelname aan de Spellen.

6.6. De Website/s kunnen links bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden, uitsluitend voor Uw gemak en referentie. Het Casino kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de werking van dergelijke websites.

7. SCHENDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1. Het Casino heeft het recht Uw Spelersaccount te blokkeren of te sluiten en/of tegoeden beschikbaar in Uw Spelersaccount achter te houden ingeval van schending van deze AV door U, of wanneer het Casino redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een dergelijke schending heeft plaatsgevonden en om deze tegoeden aan te wenden ter vergoeding van enig verlies of schade geleden door het Casino ten gevolge van een dergelijke opgetreden of vermoedelijke schending.

7.2. Het Casino heeft het recht Uw Spelersaccount te blokkeren of te sluiten, dit uitsluitend ter beoordeling van het Casino, op het moment dat het Casino vermoedt dat U de AV schendt, of dat U illegale activiteiten van enige orde ontplooit, of dat U een compulsieve gokker bent, of dat U in financiële moeilijkheden verkeert, of om enige andere reden die het Casino van belang acht bij de bescherming van diens reputatie en zakelijke belangen.

7.3. U erkent en aanvaardt dat het besluit van het Casino of U al dan niet de AV hebt geschonden onweerlegbaar is en U heeft niet het recht om het Casino te dwingen U toegang te blijven verlenen tot de Website en/of de Spellen of de Software te laten gebruiken.

7.4 Mocht U een klacht hebben of een dispuut hebben aangaande Uw Spelersaccount, dan dient U dit direct onder de aandacht te brengen van het Casino zodat dit kan worden opgelost. In het geval dat alle mogelijkheden tot een redelijke oplossing direct tussen U en het Casino volledig zijn uitgeput maar niet hebben geleidt tot een oplossing naar voldoening, dan kunt U zich met Uw klacht richten tot onze regelgevende autoriteit, Gaming Curaçao middels [email protected]  voor diens onafhankelijke beoordeling van de klacht. De uitkomt van deze beoordeling zult U aanvaarden als bindend en sluitend.

8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1. De inhoud en opbouw van de Website vallen onder het auteursrecht en alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, mappen, afbeeldingen, codes, grafische ontwerpen, animaties, video’s, muziek, audio en links op de Website zijn eigendom van het Casino, en geen enkel onderdeel van de Website mag worden gereproduceerd, overgebracht of opgeslagen op enig medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Casino. Er mogen geen links naar de Website of naar een van de pagina’s van de Website op enige andere website op het internet worden geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Casino.

8.2. Het Casino heeft het recht om op ieder moment de rechten en plichten voortvloeiende uit deze AV toe te wijzen of op enige andere wijze over te dragen, in zijn geheel of een gedeelte, aan een andere partij, dit uitsluitend ter beoordeling van het Casino en U zal worden geacht akkoord te gaan met een dergelijke overdracht. U heeft niet het recht om enig recht of enige verplichting voortvloeiende uit de AV over te dragen of toe te wijzen aan een derde.

8.3. Deze AV vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen U en het Casino met betrekking tot Uw gebruik van de Website en de Software en Uw deelname aan de Spellen, en vervangen alle eerdere discussies, communicatie, overeenkomsten, voorstellingen en/of betrekkingen tussen U en het Casino, zowel in schriftelijke vorm als in mondelinge of elektronische vorm.

8.4. Mocht enige bepaling uit deze AV illegaal of onuitvoerbaar blijken, dan wordt de werking van die bepaling uitgesloten van deze AV en blijven alle overige bepalingen volledig van kracht.

8.5. Iedere mededeling gedaan aan U door het Casino zal aan U worden gezonden op het meest recente e-mailadres door U opgegeven en zal worden geacht door U te zijn ontvangen op de datum waarop deze is verzonden door het Casino. Iedere mededeling gedaan door U aan het Casino dient te worden gezonden aan het e-mailadres vermeld op de Website/s en wordt geacht te zijn ontvangen door het Casino op de datum waarop U deze hebt verzonden.

8.6. Deze AV blijven van kracht voor onbepaalde tijd tot het moment dat Uw Spelersaccount definitief is opgeheven.

8.7. U erkent en aanvaardt dat een geprint exemplaar van deze AV en van iedere mededeling aan U gedaan door het Casino in elektronische vorm of op enige andere wijze, volledig toelaatbaar zijn in een gerechtelijke of administratieve procedure betrekking hebbende op deze AV.

8.8. Op deze AV is Engels recht exclusief van toepassing en partijen onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de Engelse rechter.